cine caută de muncă?

Asigurăm CONTRACT LEGAL de colaborare, suport logistic, șanse reale de avansare în carieră la prestigioasă companie aflată în expansiune pe piața internațională. Activitatea se desfășoară independent part-time sau full-time la alegerea candidatului. Sunt necesare cunoștințe de operare pe internet, posesia unui pc și a unei conexiuni de internet. Principala atribuție este menținerea unor evidențe de prospecțiuni actualizate zilnic. Oferim și solicităm seriozitate. Trimiteți candidatura la e-mail: proiectacum@gmail.com

logo

plasmodium

trilingual post: english, italiano, română

on the scales of the sky
hang a mosquito heavier
than the soul of a child
Africa, viewed from up there
in the cupped hands clean of the gods
seems only a golden blot
a streak of grape must
we
those allegedly as being civilized world
we weigh the eternity of these children killed by disease
like a metaphor
plasmodium
In fact, passed all at the banality
and nobody
nobody thinks that
a drop of love could cure even the gods
their brilliant indifference
What you should do
when
I can not answer the gaze of glassy eyes
in the eyes of these children? …
order quickly a pizza
close all channels of news from Africa
to send a poem to the editorial staff
about the exaggerated price of diamonds to the stock exchange
and wait for the day of judgment
reconciled
behold, this is the day
on the throne Supreme
in front of which you were just brought
there is no God
but only one child ogbanje

(Ogbanje“The child who comes and goes”; in the African tradition
he is born and goes away as a spirit, and then return to the same mother)

2.Luminita.Zambia1_zpsmkit4ca8
nelle bilance del cielo
appende una zanzara più pesante
che l’anima di un bambino
Africa vista da lassù
nelle pulite mani a coppa degli dei
sembra solo una macchia d’oro
una striscia di mosto d’uva
noi
i presunti come mondo civile
pesiamo l’eternità di questi bambini uccisi dalle malattie
come fosse una metafora
plasmodio
Infatti, passando tutto alla banalità
e nessuno
nessuno pensa che
una goccia d’amore potrebbe curare anche gli dei
dalla loro brillante indifferenza
Che cosa si dovrebbe fare
quando
non è possibile rispondere allo sguardo degli occhi vitrei
negli occhi di questi bambini? …
ordinare in fretta una pizza
chiudere tutti i canali delle notizie dall’Africa
d’inviare una poesia alla redazione
sul prezzo esagerato dei diamanti in Borsa
e aspettare il giorno del giudizio
riconciliato
ecco, questo è il giorno
sul trono Supreme
davanti al quale sei stato appena portato
non esiste nessun Dio
ma soltanto un bambino ogbanje

(Ogbanje – “il bambino che va e viene“; nella tradizione africana
lui nasce e va via su come spirito, per tornare poi alla stessa madre)

13.Bia.Kenya2_zpszehslryp
în cântarul cerului
atârnă mai greu un ţânţar decât
sufletul unui copil
Africa privită de acolo de sus
din căuşul palmelor curate ale zeilor
pare doar o pată aurie
o dâră de must
noi
cei din lumea pretins civilizată
cântărim veşnicia acestor copii răpuşi de boală
ca pe o metaforă
plasmodium
trecem totul la
faptul divers
şi nimeni
nimeni nu crede că
un strop de iubire ar putea vindeca până şi pe zei
de strălucita lor indiferenţă
ce ar fi de făcut
când
nu mai poţi răspunde privirii sticloase
din ochii acestor copii?…
să comanzi repede o pizza
să închizi canalul de ştiri despre Africa
să trimiţi la redacţie un poem
despre preţul exagerat la bursa diamantelor
şi să aştepţi ziua judecăţii
împăcat
iată ziua
pe tronul suprem
în faţa căruia eşti adus
nu stă niciun Dumnezeu
ci un copil ogbanje

(NOTĂ: ogbanje – „copilul care vine şi pleacă”; în tradiţia africană
el se naşte și pleacă sus ca spirit, apoi se întoarce la aceeaşi mamă)

the contrails of poetry – le scie di poesia – dâre de poem

trilingual post: english, italiano, română – photo by Eiko Ojala

the air conditioning is
your whispers
your eyes
are walls of the room
the remaining
just imaginings

Eiko Ojala 1

l’aria condizionata è
i tuoi sussurri
i tuoi occhi
sono i muri della stanza
il resto
soltanto fantasticherie

Eiko Ojala

aer coniționat
șoaptele tale
ochii tăi
sunt pereții odăii
restul
doar închipuiri

clip

triligual post: english, italiano, română

I would have pleasant this day
the life
if it were as a cigarette without filter
to be able to light it
at each end of

c1

mi sarebbe piaciuto questa giornata
la vita
se fosse come una sigaretta senza filtro
di poter accenderla
a ciascuna estremità

c5

mi-ar plăcea ziua aceasta
viața
să fie ca o țigară fără filtru
să o pot aprinde
la oricare dintre capete

Post Scriptum

triligual post: english, italiano, român

they are no longer anywhere
the winners
even the rain stops in the air
at a distance a handbreadth
the sun has shortened its rays
there’s barely
and they stop on an invisible wall
all creatures have taken appearance of flies
everywhere see just stunned flies above a lid
of an empty jar
where barely visible the stamp
with the term of validity and not
It was not expired

1

non sono più da nessuna parte
i vincitori
anche la pioggia si ferma nell’aria
a distanza di un palmo
il sole ha accorciato i suoi raggi
arrivano appena appena
e si fermano su un muro invisibile
tutte le creature hanno preso apparenza di mosche
ovunque vedi soltanto mosche stordite sopra un coperchio
di un barattolo vuoto
sul quale appena visibile il timbro
con la scadenza e non
non era scaduta

3
nu mai sunt nicăieri
învingători
până și ploaia se oprește în aer
la o palmă distanță
soarele și-a tuns scurt razele sale
ajung aproape-aproape
și se opresc pe un zid invizibil
toate vietățile au luat alură de muscă
oriunde vezi doar muște buimace pe un capac
de borcan gol
pe care abia se mai vede ștampila
cu termenul de valabilitate și nu
nu era scăzut

You are your own guide/Tu sei il tuo guida

the media will have learned you that Romania is a country hostile? Visit it … then, you will become eager to be born there …

i media vi hanno imparato che la Romania è un paese ostile? Visitatelo … poi diventerete bramosi di essere nati lì …

mass-media va învăţat că România este o țară ostilă? Vizitați-o… apoi veți dori să vă fi născut acolo…

.

.