the emptying

Trilingual text: English, Italian and Romanian languages

to shut up from the pen, from the hands, from the thoughts
to simulate to eat bringing the spoon always empty to his mouth
to embrace the air like a mistress replete of desire
to do the steps only into the your shoes until to grow the roots
to see the sky only an antiseptic glass jar
to sniff the absences with both nostrils and learn the their fragrances
to fill up again the world with your self, ash of Phoenix

a2
svuotamento
per tacere dalla penna, dalle mani, dai pensieri
per simulare di mangiare portando cucchiaio sempre vuoto alla bocca
per abbracciare l’aria come un’amante piena di desiderio
per fare i passi soltanto nelle tue scarpe fino a quando crescono le radici
per vedere il cielo solo un antisettico barattolo di vetro
per annusare le assenze con l’entrambe narici e imparare le loro fragranze
per riempire di nuovo il mondo con il tuo sé, cenere di fenice

a3
golire
să taci din condei, să taci din mâini și din gânduri
să simulezi că mănânci plimbând lingura mereu goală la gură
să îmbrățișezi aerul ca pe o amantă mustind de dorință
să faci pașii numai acolo în pantofii tăi până le cresc rădăcini adânci
să vezi cerul doar un borcan antiseptic
să miroși absențele cu nările amândouă și să le înveți parfumul
să umpli iarăși lumea cu sinele tău cenușă de phoenix

a4

until the numbness

Trilingual text: English, Italian and Romanian languages

you browse floating above the forest of footprints
you cannot you read in them
how much waste of stalking
how much waste of obsession, sex and shopping
might say you’re the wave of water in which threw the stone
called this levitation a life, a fatality, an anointed city
to tempt The Death with flavor already rotten meat
diaphragm it closes, the picture is spontaneous
until to the numbness

a1
Fino all’intorpidimento
esplori galleggiando sopra la foresta delle orme
non puoi leggere in essi
quanto spreco di agguato
quanto spreco di ossessione, sesso e shopping
potrebbe dirsi che sei l’onda d’acqua in cui si è gettata la pietra
questa levitazione l’ha chiami vita, fatalità, città unta
per tentare La Morte di sapore di carne marcia già
diaframma si chiude, l’immagine è spontanea
fino all’intorpidimento

a2
Până la nesimțire
străbați plutind deasupra pădurii urmelor de pași
nu știi să citești în ele
câtă risipă de pândă
câtă risipă de obsesie, sex și shopping
ai zice că ești undă apei în care s-a aruncat piatra
levitația aceasta o numești viață, fatalitate, urbe unsă
să ispitească Moartea cu izul cărnii deja putrede
diafragma se închide, poza a fost spontană
până la nesimțire

a3

just some pictures from the tight world

just some pictures from the world of tight, not made ​​by me / solo alcune immagini dal mondo stretto,
non fatte da me / doar câteva imagini din lumea strâmtă, nu sunt facute de mine

Care esti mai din Caracal

Kanal TV

Te gandesti la ce ma gandesc si eu

Waiting for the bus

 

something wrong

Trilingual text: English, Italian and Romanian languages

a melancholic hobbit lives on my nape
hiding my pencil, pours the coffee on sheets scribbled
and gives with lime increasingly my temples while I sleep
the last time I dreamed about me without mouth and as he drew in his place
a cylindrical book, like a barrel – since then I have not slept
I’m at the barbershop, in waiting for my turn, I will ask to shave me on the head
a voice barely a whisper: something would be wrong to let the homeless
the little man in you, because you’ll never be great without him

the-hobbit-dori
qualcosa di sbagliato
un hobbit malinconico abita sul mio collo
mi sta nascondendo la matita, mi versa il caffè sui fogli scarabocchiati
e imbianca sempre di più le mie tempie mentre dormo
L’ultima volta ho sognato me senza bocca e come lui disegnava al suo posto
un libro cilindrico, quasi una botte – da allora non dormo più
sono al barbiere, aspettando il mio turno, chiederò di radermi sulla testa
una voce appena sussurrando: sarebbe qualcosa di sbagliato a lasciare senzatetto
il piccolo uomo in te, perche non sarai mai grande senza di lui

4-1.1
ceva gresit
un hobbit melancolic îmi locuiește în ceafă
îmi ascunde creionul, varsă cafeaua peste foi măzgălite
și dă cu var tot mai des tâmplele cât eu dorm
ultima dată m-am visat fără gură și cum el desena în locul acesteia
o carte cilindrică, aproape butoi – nu mai dorm de atunci
sunt la frizer, aștept să-mi vină rândul, voi cere să mă radă pe cap
o voce abia șoptește: ar fi ceva greșit să lași fără adăpost
omul mic din tine, nu vei mai fi mare nicicând fără el

always the same …something else

Trilingual text: English, Italian and Romanian languages

competing with time, I claim to arrive anywhere the first
I have plucking all the cuckoos from the clocks and laugh – I ad hour exactly
at distance of an error in earlier, and also the last place I found
always busy
from today I want to put me a name of the river
being two-thirds water and the rest of intent
I’ll make of the ambitions a boat
but, all the shores are concentrated in the same dial
this time it, the cuckoos to laugh with roar, how an anchor-secondary
bites me by name
Well, I leave it all behind, and I do by my chest an airport
and again I lose; the time never flies at low cost
not remains than to believe me the wind
that always embraces the forest, and the trees
applaud by the leaves, standing ovation
humans have sharpened their hatchets
to break down a dream every second, so, I should get back the man
in the counterclockwise
always looking for something the same, in competing with myself
it heats up the dial, two-thirds water it evaporates, the remaining …the intent
just ash that elicits a sneeze for cuckoos in clocks

a2b
sempre lo stesso… qualcos’altro
nel competere con il tempo, pretendo di arrivare ovunque il primo
sto spennare tutti i cuculi dagli orologi e rido – annuncio l’ora fissa
a distanza di un errore più presto, e anche l’ultimo posto trovai
sempre occupato
da oggi mi voglio mettere un nome di fiume
essendo due terzi di acqua e il resto d’intenti
e mi farò dalle ambizioni una barca
ma, tutte le rive sono concentrate sullo stesso quadrante
stavolta i cuculi ridono ad alta voce, come un’ancora-secondario
mi morde dal nome
Beh, lascio tutto alle spalle, e faccio dal mio petto un aeroporto
e di nuovo perdo, il tempo non vola mai a Low cost
mi rimane soltanto di credermi il vento
che abbraccia sempre la foresta, e gli alberi
applaudiscono dalle foglie, standing ovation
gli umani affilano le accette
abbattendo un sogno ogni secondo, così dovrei tornarci nell’uomo
nel senso antiorario
cercando sempre lo stesso qualcos’altro, nel competere con me stesso
il quadrante sbollisce, due terzi acqua evapora, il restante …l’intento
solo cenere che suscita a starnutire i cuculi negli orologi

a3
mereu același altceva
la concurență cu Timpul, pretind să ajung oriunde întâiul
jumulesc toți cucii din ceasornice și râd – ora fix o anunț
la distanță de-un eșec mai devreme, chiar și ultimul loc îl găsesc
mereu ocupat
de astăzi îmi voi pune nume de râu
fiindcă-s din două treimi apă și restul intenție
și îmi voi confecționa din ambiții o barcă
dar țărmurile toate sunt concentrate pe-același cadran
de data aceasta cucii râd în hohote cum ancora-secundar
mă mușcă de nume
ei bine, las toate-n urmă și-mi fac pieptul aeroport
iarăși ratez, timpul nu zboară niciodată Low cost
îmi mai rămâne să mă cred vântul
care totdeauna îmbrățișează pădurea iar copacii
aplaudă din frunze, standing ovation
oamenii ascut securi
și doboară un vis pe secundă, deci om ar trebui să mă-ntorc
în sensul invers acelor de ceasornic
mereu același altceva căutând, la concurență cu sinele
cadranul se-ncinge, apele două treimi se evaporă, restul… intenție
doar cenuși ce stârnesc strănutul cucilor din ceasornice

a4

Did you know that?

Trilingual text: English, Italian and Romanian languages

the villagers with the nails of the mind deeply rooted, climb up
in the tree of the sky, desiring the fruit free – those in the city
stretch their pantographs – the nose in the plasticized wind
to the cables that lead directly to the vain, necessarily by luxurious
remains common just the whining of the newborn
intact forgot in the belly of each one
until
arrives the right time to born – where everyone thinks is died

from the shaft of the vain still falls a leaf
and leaves all amazed, as in ,,Did you know that?,,

a3
Lo sapevi che?
paesani con le unghie della mente profondamente radicate si arrampicano
nell’albero del cielo, bramando il frutto libero – quelli della città
allungano i loro pantografi – naso nel vento plastificato
ai cavi che portano direttamente al invano necessariamente di lusso
rimane comune soltanto il piagnisteo del neonato
dimenticato intatto nella pancia di ognuno
fino a che
arriva il tempo giusto per nascessi – dove tutti pensano che sia morire

all’albero del invano cade ancora una foglia
e lascia tutti stupiti, come nella ,,lo sapevi che?,,

a2
știați că?
săteni cu unghiile minții adânc înfipte se cațără
în copacul cerului, râvnind fructe la liber – cei de prin urbe
își întind pantografele – nasul în vântul plastificat
la cablurile care conduc direct la zadarul musai de lux
rămâne comun doar scâncetul nou-născutului
uitat intact în burta fiecăruia
până ce
vine sorocul și se naște – unde tuturor li se pare murire

copacului zadarului îi mai cade o frunză
și îi lasă uluiți ca la știați că