a1b

The Eyes

    trilingual text: english, italian and romanian

The eyes of those who love, not escape the gods or Death
they see it in things, never in his love
The eyes of those who love are never blind, they see beyond
and a here and a there he knows that they are two sides of the same space
he know that love does not decomposing but
It grows much larger
of two poor souls, of two pairs of eyes…

a2Gli occhi di chi ama, non sfuggono agli dei o di Morte.
lo vedono nelle cose, mai nel suo amore
Gli occhi di chi ama non sono mai bui, vedono oltre,
e un qui e un là sa che sono due facce dello stesso spazio.
Egli sa che l’amore non sarà mai in decomposizione, ma
cresce molto più grande
di due povere anime, di due paia di occhi …

a3Ochii celui care iubește nu fug de zei sau de Moarte
O vede în lucruri, în orice, mai puțin în iubirea lui
Ochii celui care iubește nu sunt orbi, văd dincolo
Iar un aici și un dincolo știe că sunt fețele aceluiași spațiu
știe că iubirea nu se descopune ci
crește mult mai mare decât
două biete suflete, două biete perechi de ochi…

a2

Sediments…

trilingual text: english, italian and romanian

I was curious sometime to know if the grass it sclerosis,
If the dementia of butterflies is contagious, if mice can sneezes,
If the cherry tree has sweating at armpits, if the fir trees make bowing,
If the people could grow soles everywhere, how it would feed with
bone marrow on a baby skeleton from the mother skeleton
If death is a boy or a girl …but the time has passed and
the curiosities are placed on layers as the heavens, sedimented

Image

Ero curioso una volta di sapere se l’erba fa sclerosi,
se la demenza delle farfalle è contagiosa, se i topi possono starnutire,
se il ciliegio ha sudorazione ascellare, se gli abeti fanno riverenze,
se alle persone potrebbero crescere suole dappertutto, come sarebbe poppata
di midollo dell’osso la madre scheletro su un bambino scheletro…
Se la morte è un ragazzo o una ragazza … ma il tempo è passato e
le curiosità si collocano su strati come i cieli, sedimentando

Image

eram curios cândva dacă: iarba se sclerozează,
demența fluturilor este molipsitoare, șoarecii pot strănuta,
cireșii transpiră la subsuoară, brazii fac reverențe,
oamenilor le-ar putea crește tălpi peste tot, cum ar alăpta
cu măduva oaselor un schelet-mamă pe un schelet prunc…
dacă Moartea este băiat sau fată… dar …a trecut vremea și
curiozitățile se aștern pe straturi ca și cerurile, sedimentându-se

a3

Silicone implant


trilingual text: english, italian and romanian

I’m tempted to increase my soul … the brain
perhaps a bit the index finger towards my mirrors -
I’m not afraid of the phylum of streets, but of their widths
So, wherever I would go is the same, that’s all
whereas the spheres are still almost spherically -
I’m tempted to any tempt, but not be forced even
to rewinding soul …brain, unrolled
on the streets where they grow more and more of the contours on asphalt…

Image

Sarei tentato di aumentarmi l’anima …il cervello
forse un po’ anche il dito indice verso i miei specchi -
Non mi spaventa le intrecciature delle strade, ma le loro larghezze
Così, ovunque andrei è lo stesso, tutto qui
se il tondo è ancora quasi tondo -
Sarei tentato di tentare qualsiasi, ma non essere costretto anche
di far bobinatura dell’anima … del cervello, srotolati
sulle strade dove crescono sempre più delle sagome…

Image

Aș fi tentat cumva să-mi măresc sufletul… creierul,
poate un pic și degetul arătător spre oglinzi –
nu mă sperie încrengătura străzilor ci lățimile lor
astfel, oriunde aș lua-o este precis tot acolo
din vreme ce rotundul este încă aproape rotund –
Aș fi tentat să tentez orice dar să nu fiu constrâns
să și probez rebobinarea sufletului… creierului, deșirate
pe străzile din care cresc tot mai multe contururi…

 

a3

Descaling

trilingual text: english, italian and romanian

Our refuge in art
is a longing for the lost first exclamation,
When we opened our eyes to the world, crying of a incomprehensible happiness
And the fear, knowing that there is only one second
Repeating it increasingly diluted, until when
A kind of birth, some call it the death, moves us
In unending wonder, petrified

Image

Decalcificazione
Il nostro rifugio nell’arte
È la nostalgia per la prima esclamazione perduta,
Quando abbiamo aperto gli occhi al mondo piangendo d’incomprensibile felicità
E la paura, sapendo che c’è un solo secondo
Ripetendosi sempre più diluito fino a che
Una specie di nascita, alcuni la chiamano morte, ci muove
In una meraviglia senza fine, impietrita

Image

Dezîmpietrire
Refugiul nostru în artă
este nostalgia pentru mirarea pierdută, întâia,
când am deschis ochii în lume plângând de neînțeleasă fericire
și spaimă, știind că secunda este doar una
repetându-se din ce în ce mai diluat până ce
un altfel de naștere, unii o numesc moarte, ne mută
într-o mirare nesfârșită, împietrită

a5

Another language…

 trilingual text: english, italian and romanian

Commercial language has turned us into
the consumers of art, the consumer of emotions
consumers of God, of ourselves, of illusions…
and for anything ourselves we put between us to pay…
also the generosity comes with a price …not to say
of what it costs us the birth and death…
and other language did not allow us to learn…

a2Un’altra lingua … 
Linguaggio Commerciale ci ha trasformato in
consumatori di arte, consumatori di emozioni
consumatori di Dio, di noi stessi, d’illusioni…
e per qualsiasi cosa ci mettiamo tra noi a pagare…
anche la generosità ha un prezzo …per non dire
quanto ci costa la nascita e la morte…
e un’altra lingua non ci ha permesso di imparare…

a4O altă limbă…
Limbajul comercial ne-a transformat în
Consumatori de artă, consumatori de emoții,
Consumatori de Dumnezeu, de noi înșine, de iluzii…
și pentru orice ne punem unii pe alții la plată…
până și generozitatea are un preț… să nu mai spun
cât ne costă nașterea și moartea…
și alt limbaj nu ni se permite să învățăm….

a3

whispers in your ear

trilingual post

lately I’m trying to develop an online radio outstanding for the Romanians all over the world
radio vocativ
a radio of culture and social
soon it will be in English and Italian

Image

ultimamente mi sto impegnando per sviluppare un radio online eccezionale per i rumeni sparsi in tutto il mondo
radio vocativ
un radio di coltura e social
presto sarà in inglese e italiano

Image

în ultimul timp am încercat să dezvolt un radio on-line remarcabil pentru românii din întreaga lume
radio vocativ
un radio cultural si social
în curând va emite în limba engleză și italiană

chat: http://xat.com/radiovocativ
site: http://radiovocativ.wordpress.com/
link pt player pc: http://46.108.31.209:8000/listen.pls

A matrix…

trilingual text: english, italian and romanian

Something does not work, as if the air breathing us
consuming us
Something burns within
The idea of the end of the world has here the nest
And there’s only one way out,
drowning in the ocean of the eye of any alone man
Something stops us, a kind of selfishness-matrix…

2014-03-26 07.34.25Una matrice…
Qualcosa non funziona, come se l’aria ci sta respirando
Consumandoci
Qualcosa ci brucia dentro
L’idea di fine del mondo ha qui il nido
E c’è solo una via d’uscita,
annegamento nell’oceano dell’occhio di qualunque solitario
Qualcosa ci ferma, una sorta d’egoismo-matrice…

a25Matricea…
Ceva nu merge, ca și cum aerul ne respiră pe noi
Consumându-ne
Ceva ne mistuie înăuntrul
Ideea de sfârșitul lumii aici are cuibul
Și este o singură scăpare,
înecul în oceanul din ochiul celui singur
Ceva ne oprește, un soi de egoism matrice…

writing, poetry, poems, lyrics, remedy of soul,

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 20,429 other followers

%d bloggers like this: