Tree of poems (2)

Trilingual post: English, Italiano, Română

motto: perhaps that the tree of Eden was full just of poems …

many do not enjoy the peace, because they do not know what is the war
many do not enjoy the health, because they do not know what is the disease
some rejoice for a simple greeting, because they know
what is loneliness
and there are those who
never get tired of donating
because they know what is love

b1 Albero dei poemi (2)
motto: forse l’albero edenico era pieno soltanto di poemi …

molti non godono la pace, perché non sanno cos’è la guerra
molti non godono la salute, perché non sanno cos’è la malattia
alcuni gioiscono per un semplice saluto, perché sanno
cos’è la solitudine
e ci sono quelli che
non si stancano mai di donare
perché essi sanno cos’è l’amore

b4 Pomul cu poeme (2)
motto: poate că pomul edenic era plin doar cu poeme…

pe mulți nu-i bucură pacea, fiindcă nu știu ce-i războiul
pe mulți nu-i bucură sănătatea, fiindcă nu știu ce-i boala
pe unii îi bucură un simplu salut, fiindcă aceștia știu
ce-i singurătatea
și mai sunt cei care
niciodată nu obosesc dăriund
fiindcă ei știu ce-i iubirea

b2

Tree of poems (1)

Trilingual post: English, Italiano, Română

the poem is a mountain,
an ocean, a temple, a hospital,
a tavern,
a hotel, a road, a tree
and never a wall

my life so far
is just a verse
from a poem with too many grammatical typos
and when it will be passed on clean, I will be deleted -
this poem is the name of all people on the planet

the poem is a mountain,
an ocean, a temple, a hospital, a tavern, a hotel …
a cemetery
without pits – here, the lyrics are burnt offering
- the phoenix of sigh, of smile and regrets

a1 Albero delle poesie (1)
il poema è una montagna,
un oceano, un tempio, un ospedale,
un’osteria,
un albergo, una strada, un albero
e mai un muro
.
la mia vita finora
è solo un versetto
da un poema con troppi errori grammaticali
e quando verrà  passato su pulito, sarò cancellato -
questo poema è il nome di tutte le persone del pianeta
.
il poema è una montagna,
un oceano, un tempio, un ospedale, un’osteria, un albergo …
un cimitero
senza delle fosse – qui, i versetti sono bruciati sacrificale –
fenice di sospiro, di sorriso e rimpianti

Bad-Resume Pomul cu poeme (1)
poemul este un munte,
un ocean, un templu, un spital,
o crâșmă,
un hotel, o stradă, un pom
și niciodată un zid

viața mea până azi
doar un vers
dintr-un poem scris cu prea multe erori de gramatică
și-atunci când va fi trecut pe curat, voi fi șters –
poemul acesta este numele tuturor oamenilor de pe planetă

poemul este un munte,
un ocean, un templu, un spital, o crâșmă, un hotel…
un cimitir
fără gropi – aici, versurile sunt ardere de tot
- phoenicși de suspin, de surâs și regrete

Induced melancholies

Trilingual post: English, Italiano, Română

Melancholies that die of old age
I never saw
It is the buttons that make to ,,buttoned – unbuttoned,, the love from the body
A precaution or the exercise of sadness
In their seed grows the smile from which
You could do an ointment for rheumatism of the soul
The indifferences or false concerns

A2 Malinconie indotte
Le malinconie che muoiono di vecchiaia
Non ho visto mai
Sono dei bottoni che abbottona – sbottona l’amore dal corpo
Una precauzione o l’esercizio di tristezza
Nel loro nocciolo cresce il sorriso dal quale
Si potrebbe fare una pomata contro i reumatismi dell’anima
Le indifferenze o falsi preoccupazioni

A3 melancolii induse
melancolii care să moară de bătrânețe
n-am văzut
ele sunt nasturii care încheie descheie iubirea de corp
o precauție sau exercițiu de tristețe
în sâmburele lor crește surâsul din care
ai putea să faci alifie contra reumatismul sufletului
indiferențele sau falsa păsare

A1

the emptying

Trilingual text: English, Italian and Romanian languages

to shut up from the pen, from the hands, from the thoughts
to simulate to eat bringing the spoon always empty to his mouth
to embrace the air like a mistress replete of desire
to do the steps only into the your shoes until to grow the roots
to see the sky only an antiseptic glass jar
to sniff the absences with both nostrils and learn the their fragrances
to fill up again the world with your self, ash of Phoenix

a2
svuotamento
per tacere dalla penna, dalle mani, dai pensieri
per simulare di mangiare portando cucchiaio sempre vuoto alla bocca
per abbracciare l’aria come un’amante piena di desiderio
per fare i passi soltanto nelle tue scarpe fino a quando crescono le radici
per vedere il cielo solo un antisettico barattolo di vetro
per annusare le assenze con l’entrambe narici e imparare le loro fragranze
per riempire di nuovo il mondo con il tuo sé, cenere di fenice

a3
golire
să taci din condei, să taci din mâini și din gânduri
să simulezi că mănânci plimbând lingura mereu goală la gură
să îmbrățișezi aerul ca pe o amantă mustind de dorință
să faci pașii numai acolo în pantofii tăi până le cresc rădăcini adânci
să vezi cerul doar un borcan antiseptic
să miroși absențele cu nările amândouă și să le înveți parfumul
să umpli iarăși lumea cu sinele tău cenușă de phoenix

a4

until the numbness

Trilingual text: English, Italian and Romanian languages

you browse floating above the forest of footprints
you cannot you read in them
how much waste of stalking
how much waste of obsession, sex and shopping
might say you’re the wave of water in which threw the stone
called this levitation a life, a fatality, an anointed city
to tempt The Death with flavor already rotten meat
diaphragm it closes, the picture is spontaneous
until to the numbness

a1
Fino all’intorpidimento
esplori galleggiando sopra la foresta delle orme
non puoi leggere in essi
quanto spreco di agguato
quanto spreco di ossessione, sesso e shopping
potrebbe dirsi che sei l’onda d’acqua in cui si è gettata la pietra
questa levitazione l’ha chiami vita, fatalità, città unta
per tentare La Morte di sapore di carne marcia già
diaframma si chiude, l’immagine è spontanea
fino all’intorpidimento

a2
Până la nesimțire
străbați plutind deasupra pădurii urmelor de pași
nu știi să citești în ele
câtă risipă de pândă
câtă risipă de obsesie, sex și shopping
ai zice că ești undă apei în care s-a aruncat piatra
levitația aceasta o numești viață, fatalitate, urbe unsă
să ispitească Moartea cu izul cărnii deja putrede
diafragma se închide, poza a fost spontană
până la nesimțire

a3

just some pictures from the tight world

just some pictures from the world of tight, not made ​​by me / solo alcune immagini dal mondo stretto,
non fatte da me / doar câteva imagini din lumea strâmtă, nu sunt facute de mine

Care esti mai din Caracal

Kanal TV

Te gandesti la ce ma gandesc si eu

Waiting for the bus