that…

That... (trilingual post)
.
those who listen
as the flower sings the hymn to the sky
who hears drawn swords in sheaths –
these playful petals
defying butterflies
to postpone to beating the wing which
would strike the glass of the sky
crush it

that knows what is the longing


Quello…
.
chi ascolta
come canta il fiore l’inno al cielo
chi ascolta le spade uscite dai foderi –
questi petali giocherelloni
sfidando le farfalle
di rinviare il battere ala che
avrebbe colpito il vetro del cielo
frantumarlo

quello sa cos’è la nostalgia


acela…
.
cine aude
cum cântă floarea imn cerului
cine aude săbiile scoase din teci –
aceste petale obraznice
sfidând fluturii
să-și amâne bătaia de aripă care
ar lovi sticla cerul
spărgând-o

acela știe ce-i dorul

It got to me – mi ha raggiunto – m-a ajuns

Trilingual text

Image

I got to be ashamed of feeling good
I reached a day when I realized that I imperatively need everything that I unlearned
And that everything that I presumably know… is useless
I reached a day when I rejoiced solely for being part of an extremely lively world…
Or the day has reached me?.. – please, do not touch the nights…!
Whatever might come, I choose to be honest, do not skin the mirrors In which I see myself as two
Don’t take this smile I smile either, just to play it on the stock exchange
It’s free, it came from love and it is because
In this way I share my happiness with you, even with all the risks involved
The fill of an emptiness of self in whose place, like in a place of light,
you already existed, got to me
Forgive my infatuations and the pure red, the absences and the helplessness
Through loving you, I can never be above you, nor too different
The period that the coma turns into a tear Of childish joy, immeasurably beautiful
Just like you, got to me…

Image

ho raggiunto il giorno in cui devo vergognarmi per che
sto bene
Ho raggiunto il giorno in cui mi sono reso conto che
ho bisogno imperativamente di tutto quello che ho disimparato
E che tutto ciò che io presumibilmente lo so … è inutile
Ho raggiunto il giorno in cui ho gioito solo per essere parte di un mondo estremamente vivo…
mi ha raggiunto il giorno o io a lui? … – le notti, per favore, non le toccate…!
.
Qualunque cosa potrebbe venire, io scelgo d’essere onesto, non mi scuoiati gli specchi in cui mi vedo in voi
non mi prendete questo sorriso per giocarlo nelle borse,
è gratis, è dall’amore, è perché
così condivido la mia felicità, anche con i rischi necessari…
mi ha raggiunto la pienezza di un vuoto di sé al posto di qui, come nella luce,
voi eravate già
.
Perdonate la mia vanità e l’arrossire, assenze e le impotenze
amarvi non posso essere mai superiore a voi, nè troppo diverso,
ho raggiunto quel punto dove… virgola lo trasforma in una lacrima
di gioia infantile, infinitamente bella
come voi

Image

am ajuns ziua să-mi fie ruşine că
mi-e bine
am ajuns ziua să-mi dau seama că tot ce-am neînvăţat
îmi trebuie imperios
iar ceea ce, prezumtiv, ştiu… este inutil
am ajuns ziua să mă bucur doar pentru că sunt într-o lume al naibii
de vie…
sau m-a ajuns ziua?… – nopţile, vă rog, nu le atingeţi…!
.
fie orice-ar fi, aleg să vă fiu sincer, nu-mi jupuiţi oglinzile
în care mă văd voi
nici nu-mi luaţi acest surâs jucându-l voi la bursă
este gratis, este din iubire, este pentru că
astfel împărtăşesc fericirea mea cu voi, chiar cu riscurile de rigoare
m-a ajuns plinul unui gol de sine în locul căruia, ca într-un loc de lumină
voi existaţi deja
.
iertaţi-mi infatuări şi roşul curat, absenţele şi neputinţele
iubindu-vă nu pot fi niciodată mai presus ca voi, nici prea diferit
m-a ajuns punctul căruia virgula îl preface în lacrimă
de bucurie copilăroasă, nemăsurat de frumoasă
ca voi

Image

photos by internet

confession – confessione – spovedanie

trilingual text

Image

Lord does not gives man more than she can handle
Another in my place would not withstood so much luck …
as well neither I … to pains of others

Image

Signore non dà all’uomo più di quanto lui può gestire
Un altro al posto mio non avrebbe resistito così tanto alla fortuna …
Come ne io …ai dolori altrui

Image

Domnul nu dă omului mai mult decât poate duce
Un altul în locul meu nu ar fi rezistat la atât de mult noroc…
– cum nici eu la chinurile altora

Image

first photo by internet, the others by valeriu dg barbu

and – anche – şi

trilingual text

Image

And the edges of the sky cut deeply into dreams
When two-faced and proud, the prayer raises
Its spring, knot or tear, spoils,
Drawing thinking from harsh compromises
.
And the light bends in waters like a wine
When betrayal is all there is left from love
In contrast to that good
Too much, overwhelming, turned into a torture…
.
And man raises higher than a prayer
When he feeds daily on the torment
Of an Ego emptied of the verb “to be”
Humble servant though, to heaven and earth
.
And the evil is bewilder at how much a man multiply it for free, for only his pleasure
Today the heart, a piece of coal, that
I’m burying in “ands”
Together with the last gnom’s mirror…

Image

anche i bordi del cielo taglia profondo nei sogni
quando la preghiera ipocrita e orgogliosa ascende
la sua fonte, nodo o lacrima, è profanata,
impara coscienza a pesanti compromessi
.
anche le luci si diluiscono come un buon vino
quando dall’amore solo il tradimento rimane
come forma di contrasto al quel bene
troppo, travolgente, diventato una pena…
.
anche l’uomo si trova più alto di una preghiera
quando la sofferenza è suo cibo quotidiano
un ego vuoto di verbo essere
ma, al mondo e al cielo umile servo
.
anche il male è stupito come può un uomo
aumentarlo gratis, solo per piacere –
Oggi il cuore carbone negli “anche” lo seppellisco
insieme con lo specchio dell’ultimo gnomo

Image

şi muchiile cerului taie adânc în visuri
când făţarnică şi mândră rugăciunea urcă
izvorul ei, un nod sau lacrimă, se spurcă,
deprinde cuget la grele compromisuri
.
şi lumina se îndoaie cu ape ca un vin
când din iubiri trădarea mai rămâne
ca formă de contrast acelui bine
prea mult, compleşitor, ajuns un chin…
.
şi omul se înalţă mai sus decât o rugă
când suferinţa-i hrană zi de zi
unui ego golit de verb a fi
dar lumii şi cerului umilă slugă
.
şi răul se uimeşte de cât poate un om
să îl sporească gratis, plăcerii unic scop –
azi inima cărbune în şi-uri o îngrop
odată cu oglinda ultimului gnom

Image

photos by internet

no, never him – no, lui mai – nu, niciodată el

trilingual text

Image

Sand or waters
Are gathering in swirls to bury the memory of mirrors
.
A man was young the second, third time
Milking the white triumph out of the same errors…
Waters dilluted with new waters form old waters gave him the courage of prayer
To be young for a last time at least – eyes bound, arms and legs tied
Only his nostrils, leave them open…
The errors are holding their triumphal parade, the mirrors are lying when the eye
is looking for something else
.
I covered the accursed piece of glass with a piece of flesh
I was that man, I was young, the sand is ageless, the waters are not
And it is only in the wine that I am somebody else, am I not?… I am….
From the cover bubbles up a day like reproach, not a year, not a decade but
The day when I was insanely young and unaware of the purpose of milking
.
A man, another Self of mine, was entirely young, but he wrapped his flesh in the flesh of the mirrors
And his ages were passing mirroring themselves, not him… Sands or
.

Image

sabbia o acque
si scelgono vortici per seppellire la memoria degli specchi

un uomo era giovane seconda volta, terza volta,
stessi errori mungono il bianco trionfo…
le acque diluite con acque nuove dalle acque vecchie diede il coraggio alle preghiere
d’essere giovane ultima volta magari – con gli occhi bendati, le mani, i piedi,
soltanto entrambe le narici slegate…
gli errori fanno la loro parata trionfale, gli specchi mentono quando l’occhio
aspetta qualcos’altro
.
Ho avvolto il vetro maledetto in un pezzo di carne
l’uomo che ero, il giovane, la sabbia non ha età, acqua invece sì
e solo nel vino sono qualcun altro, sono?… sì
dal rivestimento messo s’impregna un rammarico, un giorno, non un anno, non un decennio ma
il giorno quando ero giovane incosciente non sapendo il munto

un uomo, un altro io, un giovane totale, ma, che ha avvolto la carne nella carne dello specchio
e le età passando si rispecchiavano, non lui … sabbia o acque?

Image

nisip sau ape
se-aleg vărtejuri să îngroape memoria oglinzilor
.
un om a fost tânăr a doua, a treia oară,
aceloraşi erori mulgându-le alb triumful…
ape diluate cu ape noi din ape vechi i-au dat curajul rugii
să fie tânăr ultima oară măcar – legat la ochi, mâini, picioare
doar nările să-i fie amândouă dezlegate…
erorile îşi ţin parada triumfale, oglinzile mint când ochiul
aşteaptă altceva
.
am învelit sticla blestemată într-o bucată de carne
omul acela am fost, tânăr, nisipul n-are vârstă, apele da
şi doar în vin sunt eu altcineva, sunt
din învelişul pus musteşte a reproş o zi, nu un an, nu un deceniu ci
ziua când eram inconştient de tânăr neştiind rostul mulsorii
.
un om, alt eu, a fost tânăr total, dar şi-anvelit carnea în carnea oglinzilor
şi vârstele treceau oglindindu-se ele, nu el… nisip sau ape?

Image

photos by internet

The Night of Fori Imperiali in Rome – La Notte dei Fori

Image

Saturday, August 3, from 21.30, the night lights of Rome to inaugurate the pedestrianization of the Imperial Forums and deliver to the Romans, the Romans and tourists the most beautiful walk in the world.

The first night of the holes between art, culture and entertainment to celebrate the walk of the Romans, the first step towards the largest archaeological park in the world.

A night of free guided tours and big shows, including live music, theater and circus acrobatics suggestions, staged in natural theater in Via dei Fori Imperiali, the Colosseum to the Forum of Caesar, artfully lit for the occasion.

A night of life, during which the Romans, the Roman and tourists can rediscover the eternal beauty of Rome.

Image

Ignazio Marino – mayor of Rome

La Notte dei Fori

Sabato 3 agosto, a partire dalle ore 21.30, la notte di Roma si illumina per inaugurare la pedonalizzazione dei Fori Imperiali e consegnare ai romani, alle romane e ai turisti la passeggiata più bella al mondo.

La prima Notte dei Fori tra arte, cultura e spettacoli per festeggiare la passeggiata dei romani, il primo passo verso il parco archeologico più grande del mondo.

Una notte di visite guidate gratuite e grandi spettacoli, tra musica dal vivo, suggestioni teatrali e acrobazie circensi, messe in scena nel teatro naturale di via dei Fori Imperiali, dal Colosseo fino al Foro di Cesare, illuminato ad arte per l’occasione.

Una notte di vita, durante la quale i romani, le romane e i turisti potranno riscoprire la bellezza eterna di Roma.

Image

Image

Image

White night inaugurated the Imperial pedestrianized. The President of the Chamber Laura Boldrini and the Mayor of Rome Ignazio Marino fall together from the Capitol, shortly after 21, to achieve wide Corrado Ricci. There we will be cutting the ribbon to inaugurate symbolically stop the car around the Colosseum.

The Mayor and ‘arrived on bikes on Via dei Fori Imperiali and was stopped by citizens, some of whom have complimented the decision, while others have exposed their concerns:” We wanted to do their own testing in August, when c ‘is less traffic, to understand what are the critical issues and intervene” explains to them the first citizen. The mayor has been applauded by a group of cyclists that did feast ‘trilling’ with their bells. ” Dream this space returned to the community – says Marino – art and culture. And for us it is a big responsibility. But because we are proud of this heritage is important for all of humanity.” The first time I was reminded of pedestrianize? Many years ago – says Marino – returning from the United States with an American surgeon I took her to visit this wonderful area and out the gate this friend of mine told me how you came up with to put at the center of this place a strip concrete?”.

Marino on BBC Colosseum in Gb if no roundabout -” The issue had to make a choice between a busy road or restore this archaeological history. I do not think that if there had been in England the Coliseum would be used as a roundabout for traffic.” So the mayor of Rome Ignazio Marino, who this morning was interviewed on live radio on the main British network BBC, on the occasion of the way of pedestrian dei Fori Imperiali. ” It is no surprise that all the major newspapers of the Earth are interested in what we’re doing – said shortly before the direct, arriving at the Capitol – because it is clear that this is not the debate of a neighborhood but a debate alleging ‘ archeology that includes the most important values ​​of the development of Western civilization.” ” I wrote a letter to Prime Minister Letta and the President of the Republic Giorgio Napolitano in which I asked them to use alternative routes to the blue car in Via dei Fori Imperiali and what they thought of this idea. I replied that it will be a good sign to give.”

Protest waste, opening postponed – E ‘was postponed for about 30 minutes the inauguration of the pedestrianization dei Fori Imperiali because of the protest-waste, or against the identification of a landfill post-Malagrotta. The mayor of Rome Ignazio Marino and the Speaker of the House Laura Boldrini cut the ribbon escorted by the police and the screams of “No landfill.”

A smart gray the last car to pass – is taken at dawn in fact the pedestrianization of the Imperial Fora: from 5:30 am on Saturday began the ban of private cars and motorcycles in the stretch from Largo Corrado Ricci at the Colosseum. Authorized only buses, taxis, and emergency vehicles ncc. Consequently, it is also playing the new road system in the area around the Flavian Amphitheatre manned by dozens of vigili.A the edge of the Smart, a young Roman who lives in Tor Marancia Ardeatino area of ​​the district, and the reporters who gave his name as Silvio Bersani. “And I now how do I get home?”, Asked the policeman who was at the ‘gate’. Unaware of the news, before moving on, has repeatedly asked the Municipal reassurance: “So now I can go? Sure that will not stop me in Colosseum to give me a ticket?”.     (ansa.it)

Notte bianca inaugura i Fori Imperiali pedonalizzati. Il presidente della Camera Laura Boldrini e il sindaco di Roma Ignazio Marino scenderanno insieme dal Campidoglio, poco dopo le 21, per raggiungere largo Corrado Ricci. Lì ci sarà il taglio del nastro per inaugurare simbolicamente lo stop alle auto attorno al Colosseo.

Il sindaco e’ arrivato in bici su via dei Fori imperiali ed è stato fermato dai cittadini, alcuni dei quali si sono complimentati per la decisione, mentre altri hanno esposto le loro perplessità: ”Abbiamo voluto fare la sperimentazione proprio ad agosto, quando c’è meno traffico, per capire quali sono le criticità ed intervenire” spiega loro il primo cittadino. Il sindaco è stato applaudito da un gruppo di ciclisti che gli ha fatto festa ‘trillando’ con i loro campanelli. ”Sogno questo spazio restituito alla comunità – commenta Marino – all’arte e alla cultura. E per noi è una grande responsabilità farlo. Ma ne siamo orgogliosi perché questo patrimonio è importante per tutta l’umanità”. La prima volta che mi è venuto in mente di pedonalizzare? Tanti anni fa – racconta Marino – tornando dagli Stati Uniti con una chirurga americana l’ho portata a visitare questa area meravigliosa e uscendo dal cancello questa mia amica mi ha detto: come vi è venuto in mente di mettere al centro di questo luogo una striscia di cemento?”.

Marino su Bbc, se Colosseo in Gb no rotatoria – ”La questione era di fare una scelta tra una strada trafficata o ridare quest’area archeologica alla storia. Non credo che se in Inghilterra ci fosse stato il Colosseo sarebbe stato usato come una rotatoria per il traffico”. Così il sindaco di Roma Ignazio Marino che questa mattina è stato intervistato in diretta radiofonica sul principale network inglese Bbc, in occasione del via della pedonalizzazione dei Fori Imperiali. ”Non ci sorprende che tutte le più grandi testate della Terra siano interessate a quello che stiamo facendo – ha commentato poco prima della diretta, arrivando in Campidoglio – perché è chiaro che questo non è il dibattito di un quartiere ma un dibattito relativo all’archeologia che racchiude i valori più importanti dello sviluppo della civiltà occidentale”. ”Ho scritto una lettera al primo ministro Letta e al presidente della Repubblica Napolitano in cui ho chiesto loro di utilizzare per le auto blu percorsi alternativi a via dei Fori Imperiali e cosa ne pensassero di quest’idea. Mi hanno risposto che sarà un bel segnale da dare”.

Protesta rifiuti, inaugurazione posticipata – E’ stata posticipata di circa 30 minuti l’inaugurazione della pedonalizzazione dei Fori Imperiali a causa della protesta-rifiuti, ovvero contro l’individuazione di una discarica post-Malagrotta. Il sindaco di Roma Ignazio Marino ed il presidente della Camera Laura Boldrini hanno tagliato il nastro scortati dalle forze dell’ordine e tra le urla “No discarica”.

Una Smart grigia l’ultima auto a passare – È scattata infatti all’alba la pedonalizzazione dei Fori imperiali: dalle 5:30 di sabato è iniziato il divieto di transito per auto e moto private nel tratto che va da Largo Corrado Ricci al Colosseo. Autorizzati solo bus, taxi, ncc e veicoli d’emergenza. Di conseguenza è partita anche la nuova viabilità nella zona attorno all’Anfiteatro Flavio presidiata da decine e decine di vigili.A bordo della Smart, un giovane romano che abita a Tor Marancia, zona del quartiere Ardeatino, e che ai cronisti ha detto di chiamarsi Silvio Bersani. “E io ora come faccio a tornare a casa?”, ha chiesto al vigile urbano che era al ‘varco’. Ignaro della novità, prima di passare, ha chiesto più volte rassicurazioni alla Municipale: “Quindi ora posso passare? Sicuro che poi non mi fermano sotto il Colosseo per farmi la multa?”. (ansa.it)

photos by valeriu dg barbu