postscript

quadrilingual post (english, italiano, magyar, română)

all the women in my life
I do not know to cry
are nestle so
in the absence and sometimes
they forget me out there
as an umbrella –
I write about them with caution
here on the edge of a book

I actually wanted written at least
one love poem –
and why should it be written? …
today no one reads
all are showing their wounds
left by the horses of Prince Charming

to the nights follows another night
and no one day is not lurking among…
flourished the spine of the book that
I hold in my arms from a life

from the land of absences come sometimes the letters
but always likely
someone is stealing
in my box is enormous spider
does not enter anything else

the drought hide one by one
the maps of the rains
sizzle a drop on the asphalt of the covers –

I had not realized that
I extinguished cigarette on the pillow wet
and I expect death
as I expect the postman
.
.
tutte le donne della mia vita
non sanno piangere
si annidano così
in un assenza e talvolta
mi dimenticano lì
come fossi un ombrello –
scrivo su di loro con cautela
qui sul bordo di un libro

volevo in realtà che avrò scritto almeno
una poesia d’amore –
e perché avrei dovuto scriverlo? …
oggi nessuno legge
tutte stanno mostrando le loro ferite
lasciate dai cavalli dei principi azzurri

alle notti segue un altra notte
e nessun giorno non sta in agguato tra…
ha fiorito il dorso del libro che
l’ho tengo tra le braccia da una vita

dalla terra delle assenze a volte arrivano lettere
ma sempre probabile
qualcuno le sta rubando
nella mia casella è l’enorme ragno
e non entra nient’altro

la siccità nasconde una per una
le mappe delle piogge
una goccia sfrigolio sul asfalto delle copertine –

non mi sono accorto che
ho spento la sigaretta sul cuscino bagnato
e aspettavo la morte
come aspettassi il postino
.
.
valamennyi asszony életemből
nem tud sirni
befészkelődnek úgy
egy hiányba és néha
ott felejtenek engem
mint egy esernyőt
elővigzázatosan irok róluk
itt egy könyv szélén
inkább akartam volna hogy bár
egyetlen szerelmes verset irtam volna
de miért is irtam volna
ma már senki sem olvas
mindegyik az álomhercegek
lovaitól kapott sebeit mutogatja
éjszakára másik éjszaka jön
és küztük egyetlenegy nappal sem néz bambán..
kivirágzott a könyvnek az éle
amit egy élet óta tartok ölemben
a hiányok földjéről még jönnek levelek
de talán valaki mindig
ellopja őket
postaládámban ül az óriás pók
és semmi egyéb nem fér már bele
az aszály elrejti egyenként
az esők térképeit
egy csepp sistereg aszfaltján a könyboritóknak
észre sem vettem hogy
cigarettámat a vizes párnán oltottam el
és a halált vártam
úgy mintha a postást várnám
traducerea Rázmány Éva forditása
(elnézést kérek, a hosszú i betűm nem működik)
.
.
toate femeile din viața mea
nu știu să plângă
se cuibăresc așa
într-o absență și uneori
mă mai uită acolo
ca pe-o umbrelă
scriu despre ele cu precauție
aici pe marginea unei cărți

aș fi vrut să fi scris măcar
un singur poem de dragoste –
și de ce să-l fi scris?…
astăzi nu mai citește nimeni
toate își etalează rănile
lăsate de caii prinților visați

nopții îi urmează o altă noapte
și nicio zi nu se zgâiește printre
a înflorit cotorul cărții pe care
o țin în brațe de-o viață

din ținutul absențelor mai vin scrisori
dar probabil mereu
careva le fură
în cutia mea stă enormul păianjen
și nu mai încape nimic altceva

seceta ascunde una câte una
hărțile ploii
un strop sfârâie pe asfaltul copertelor –

nu-mi dădusem seama că
stinsesem țigara pe perna udă
și așteptam moartea
cum aș fi așteptat poștașul

just for you

we-want-you

Best wishes (trilingual post: english, italiano, română)

To all those who celebrate Christmas.
For those who would like to be able to celebrate Christmas.
But they are on certain events that hinder them.
For those who do not celebrate Christmas
Being of another faith
For those who, in secret, they are Santa Claus and helps others.
For those who need to forgiveness, and which would not have?
For you, dear friend, that beyond this rectangle of glass
From time to time we interact among ourselves and we think a sort of disinterested friendship, our only way to know us through it.
I Thank you
I pray with all the strength of heart to have health, love, prosperity, development.
To enjoy every moment when others will accept your gift
The New Year 2016 bring to you so much good as much you can bear
to be able to share this with the greatest number of people and more living beings
I assure you of my esteem
Happy New Year…

Auguri

Per tutti quelli che festeggiano il Natale.
Per tutti quelli che vorrebbero essere in grado di celebrare il Natale.
Ma essi percorrono certi avvenimenti che li ostacolano.
Per chi non festeggia il Natale
Essendo di un’altra fede
Per coloro che, in segreto, sono Babbo Natale e aiutano gli altri.
Per coloro che hanno bisogno di perdono, e chi non lo avrebbe?
Per te caro amico, che di là da questo rettangolo di vetro
Di tanto in tanto interagiamo e pensiamo a vicenda con una sorta di amicizia disinteressata, il nostro unico modo di conoscerci attraverso di esso.
Vi ringrazio
Vi auguro con tutta la forza del cuore di avere la salute, l’amore, la prosperità, la realizzazione.
Di godere di ogni momento che vi è ricevuto il vostro regalo.
Il nuovo anno 2016 di portarvi così tanto bene quanto voi potete sopportare
per poter condividere questo con il maggior numero di persone e più esseri viventi
Io vi assicuro della mia stima
Felice Anno Nuovo…

urări

Pentru toți acei care sărbătoresc Crăciunul
Pentru toți acei care ar vrea să poată sărbători Crăciunul
Dar parcurg întâmplări care le sunt opreliște
Pentru acei care nu sărbătoresc Crăciunul
Fiind de o altă credință
Pentru acei care, în taină, sunt Moș Crăciun și ajută pe alții
Pentru cei care au nevoie de iertare, și cine nu ar avea?
Pentru tine drag prieten, care dincolo de acest dreptunghi de sticlă
Din când în când interacționăm și ne gândim unul la celălalt cu un soi de dezinteresată prietenie, cunoscându-ne doar prin intermediul acesta
Vă mulțumesc
Vă doresc cu toată forța inimii să aveți sănătate, iubire, prosperitate, împliniri
Să vă bucurați de fiecare clipă în care vi se primește darul
Anul nou 2016 să vă aducă cât bine puteți voi suporta și
Să puteți împărtăși acest bine cu cât mai mulți oameni
Cu cât mai multe vietăți
Vă asigur de prețuirea mea
La mulți ani…

longing

3lingual post © valeriu barbu

At evening time
On the ledge, thirsty
It sits shy just the autumn
.
The window is still open
At dawn
Bed sheet untouched.

nostalgia
Al momento della sera
Sul davanzale, assetato
Si siede timido solo l’autunno
.
La finestra è ancora aperta
All’alba
Lenzuolo intatto
dor
La vreme de seară
Pe pervazul însetat
Se așază sfioasă doar Toamna
.
Fereastra încă deschisă
În zori
Așternut neatins

thrill of love

© valeriu barbu, 3lingual post

You will want more, and even more
You will grow in you… so much, like a thirst
if you kiss

a3
brivido d’amore
vorrai di più, ancora di più
potrai crescere in te cosi tanto, come una sete
se ti bacio

a2
fior
ai să vrei mai mult, și mai mult
ai să crești în tine atât de tare, ca o sete
dacă te sărut

poste restante

© valeriu barbu, 3lingual post

as a letter unanswered
the instant it insinuates between the imaginary pains
just because only the longing is a wound that can live on their own
who has not crossed the longing with barefoot heart
will leave from this world with his burden
to everyone is given the ability to tame the fears and distances
to nobody also the absences
so do not ask who sent to you the instant, you answer somehow

a2

fermoposta
come una lettera senza risposta
l’attimo s’insinua tra i dolori immaginari
perché solo la nostalgia è una ferita che può vivere per conto suo
chi non ha attraversato la nostalgia con il cuore scalzo
partirà da questo mondo con il suo fardello
a chiunque è dato la capacita di domare le paure e le distanze
a nessuno anche le assenze
quindi, non chiedi chi ti ha inviato l’attimo, risponde in qualche modo

a3
post restant
ca o scrisoare fără răspuns
se prelinge clipa printre durerile închipuite
fiindcă numai dorul este o rană care poate trăi pe cont propriu
cine nu a străbătut dorul cu inima desculță
va pleca din lumea aceasta cu povara lui
oricui îi este dată însușirea să domesticească spaime și depărtări
nimănui și absențele
așa că, nu întreba cine ți-a trimis clipa, răspunde-i cumva

White provisional

Trilingual post: English, Italiano, Română

When the war of illusions with fears
gets a temporary truce
a break in order to collect the dead and wounded
to you is the only place of an unnecessary
It is not possible to provide ammunition, weapons, strategies
You cannot sift nor instigate
much less to offer degrees and awards
white flag is the memory erasing
make ally in somehow would be great, will be start new battles
The first line is always your life
and not a game on the computer

a3
Bianco provvisorio
Quando la guerra delle illusioni con i timori
si fa una tregua temporanea
una pausa per raccogliere i morti e feriti
a te rimane soltanto il posto di un inutile
Non è possibile fornirle munizioni, armi, strategie
Non si può vagliare né istigare
molto meno offrirle gradi e premi
bandiera bianca è la cancellazione della memoria
allearti in qualche modo sarebbe ottimo, iniziano nuove battaglie
La prima linea è sempre la tua vita
e non un gioco sul computer

a2
alb provizoriu
când în războiul iluziilor cu spaimele
se face un armistițiu provizoriu
ca o pauză pentru strâns morții și răniții
ție îți rămâne doar poziția de inutil
nu le poți furniza muniții, arme, strategii
nu le poți iscodi, nici instiga
cu atât mai puțin oferi grade și decorații
albul steagului este ștersul memoriei tale
aliază-te cumva, încep noi bătălii
linia întâi este mereu viața ta
și nu un joc pe calculator

Everything is possible

Trilingual post: English, Italiano, Română

would you want to becomes the minutes as the tiles
to make skating forward and backward
would you like to be the love as a cotton T-shirt to one hundred percent
to mark on it with a marker every conquest
would you like to be all meanings accessible as the flu viruses
Well, anything is possible
It only remains that your soul be able to born the colors –
What would all these to remain transparent
such as yet they are?

a1
Tutto è possibile
vorresti che sarebbero i minuti come le piastrelle
per fare pattinaggio avanti e indietro
vorresti che sia l’amore come una maglietta di cotone al cento per cento
di segnare su esso con un pennarello ogni conquista
vorresti che tutti i significati siano accessibili come i virus influenzali
Beh, tutto è possibile
Resta solo che la tua anima sia in grado di nascere i colori –
cosa sarebbero tutte queste di rimanere trasparente
così come sono finora?

a3
Totul este posibil
ai vrea să fie minutele precum plăcile de gresie
să te dai cu rolele înainte și înapoi
ai vrea să fie iubirea precum un tricou di bumbac sută la sută
să însemni pe el cu un marker fiecare cucerire
ai vrea toate înțelesurile să fie accesibile precum virușii de gripă
Ei bine, totul este posibil
rămâne doar ca sufletul tău să poată naște culorile –
ce ar fi toate acestea să rămână transparente
așa cum, deocamdată, ele sunt?