postscript

quadrilingual post (english, italiano, magyar, română)

all the women in my life
I do not know to cry
are nestle so
in the absence and sometimes
they forget me out there
as an umbrella –
I write about them with caution
here on the edge of a book

I actually wanted written at least
one love poem –
and why should it be written? …
today no one reads
all are showing their wounds
left by the horses of Prince Charming

to the nights follows another night
and no one day is not lurking among…
flourished the spine of the book that
I hold in my arms from a life

from the land of absences come sometimes the letters
but always likely
someone is stealing
in my box is enormous spider
does not enter anything else

the drought hide one by one
the maps of the rains
sizzle a drop on the asphalt of the covers –

I had not realized that
I extinguished cigarette on the pillow wet
and I expect death
as I expect the postman
.
.
tutte le donne della mia vita
non sanno piangere
si annidano così
in un assenza e talvolta
mi dimenticano lì
come fossi un ombrello –
scrivo su di loro con cautela
qui sul bordo di un libro

volevo in realtà che avrò scritto almeno
una poesia d’amore –
e perché avrei dovuto scriverlo? …
oggi nessuno legge
tutte stanno mostrando le loro ferite
lasciate dai cavalli dei principi azzurri

alle notti segue un altra notte
e nessun giorno non sta in agguato tra…
ha fiorito il dorso del libro che
l’ho tengo tra le braccia da una vita

dalla terra delle assenze a volte arrivano lettere
ma sempre probabile
qualcuno le sta rubando
nella mia casella è l’enorme ragno
e non entra nient’altro

la siccità nasconde una per una
le mappe delle piogge
una goccia sfrigolio sul asfalto delle copertine –

non mi sono accorto che
ho spento la sigaretta sul cuscino bagnato
e aspettavo la morte
come aspettassi il postino
.
.
valamennyi asszony életemből
nem tud sirni
befészkelődnek úgy
egy hiányba és néha
ott felejtenek engem
mint egy esernyőt
elővigzázatosan irok róluk
itt egy könyv szélén
inkább akartam volna hogy bár
egyetlen szerelmes verset irtam volna
de miért is irtam volna
ma már senki sem olvas
mindegyik az álomhercegek
lovaitól kapott sebeit mutogatja
éjszakára másik éjszaka jön
és küztük egyetlenegy nappal sem néz bambán..
kivirágzott a könyvnek az éle
amit egy élet óta tartok ölemben
a hiányok földjéről még jönnek levelek
de talán valaki mindig
ellopja őket
postaládámban ül az óriás pók
és semmi egyéb nem fér már bele
az aszály elrejti egyenként
az esők térképeit
egy csepp sistereg aszfaltján a könyboritóknak
észre sem vettem hogy
cigarettámat a vizes párnán oltottam el
és a halált vártam
úgy mintha a postást várnám
traducerea Rázmány Éva forditása
(elnézést kérek, a hosszú i betűm nem működik)
.
.
toate femeile din viața mea
nu știu să plângă
se cuibăresc așa
într-o absență și uneori
mă mai uită acolo
ca pe-o umbrelă
scriu despre ele cu precauție
aici pe marginea unei cărți

aș fi vrut să fi scris măcar
un singur poem de dragoste –
și de ce să-l fi scris?…
astăzi nu mai citește nimeni
toate își etalează rănile
lăsate de caii prinților visați

nopții îi urmează o altă noapte
și nicio zi nu se zgâiește printre
a înflorit cotorul cărții pe care
o țin în brațe de-o viață

din ținutul absențelor mai vin scrisori
dar probabil mereu
careva le fură
în cutia mea stă enormul păianjen
și nu mai încape nimic altceva

seceta ascunde una câte una
hărțile ploii
un strop sfârâie pe asfaltul copertelor –

nu-mi dădusem seama că
stinsesem țigara pe perna udă
și așteptam moartea
cum aș fi așteptat poștașul

that…

That... (trilingual post)
.
those who listen
as the flower sings the hymn to the sky
who hears drawn swords in sheaths –
these playful petals
defying butterflies
to postpone to beating the wing which
would strike the glass of the sky
crush it

that knows what is the longing


Quello…
.
chi ascolta
come canta il fiore l’inno al cielo
chi ascolta le spade uscite dai foderi –
questi petali giocherelloni
sfidando le farfalle
di rinviare il battere ala che
avrebbe colpito il vetro del cielo
frantumarlo

quello sa cos’è la nostalgia


acela…
.
cine aude
cum cântă floarea imn cerului
cine aude săbiile scoase din teci –
aceste petale obraznice
sfidând fluturii
să-și amâne bătaia de aripă care
ar lovi sticla cerul
spărgând-o

acela știe ce-i dorul

just for you

we-want-you

Best wishes (trilingual post: english, italiano, română)

To all those who celebrate Christmas.
For those who would like to be able to celebrate Christmas.
But they are on certain events that hinder them.
For those who do not celebrate Christmas
Being of another faith
For those who, in secret, they are Santa Claus and helps others.
For those who need to forgiveness, and which would not have?
For you, dear friend, that beyond this rectangle of glass
From time to time we interact among ourselves and we think a sort of disinterested friendship, our only way to know us through it.
I Thank you
I pray with all the strength of heart to have health, love, prosperity, development.
To enjoy every moment when others will accept your gift
The New Year 2016 bring to you so much good as much you can bear
to be able to share this with the greatest number of people and more living beings
I assure you of my esteem
Happy New Year…

Auguri

Per tutti quelli che festeggiano il Natale.
Per tutti quelli che vorrebbero essere in grado di celebrare il Natale.
Ma essi percorrono certi avvenimenti che li ostacolano.
Per chi non festeggia il Natale
Essendo di un’altra fede
Per coloro che, in segreto, sono Babbo Natale e aiutano gli altri.
Per coloro che hanno bisogno di perdono, e chi non lo avrebbe?
Per te caro amico, che di là da questo rettangolo di vetro
Di tanto in tanto interagiamo e pensiamo a vicenda con una sorta di amicizia disinteressata, il nostro unico modo di conoscerci attraverso di esso.
Vi ringrazio
Vi auguro con tutta la forza del cuore di avere la salute, l’amore, la prosperità, la realizzazione.
Di godere di ogni momento che vi è ricevuto il vostro regalo.
Il nuovo anno 2016 di portarvi così tanto bene quanto voi potete sopportare
per poter condividere questo con il maggior numero di persone e più esseri viventi
Io vi assicuro della mia stima
Felice Anno Nuovo…

urări

Pentru toți acei care sărbătoresc Crăciunul
Pentru toți acei care ar vrea să poată sărbători Crăciunul
Dar parcurg întâmplări care le sunt opreliște
Pentru acei care nu sărbătoresc Crăciunul
Fiind de o altă credință
Pentru acei care, în taină, sunt Moș Crăciun și ajută pe alții
Pentru cei care au nevoie de iertare, și cine nu ar avea?
Pentru tine drag prieten, care dincolo de acest dreptunghi de sticlă
Din când în când interacționăm și ne gândim unul la celălalt cu un soi de dezinteresată prietenie, cunoscându-ne doar prin intermediul acesta
Vă mulțumesc
Vă doresc cu toată forța inimii să aveți sănătate, iubire, prosperitate, împliniri
Să vă bucurați de fiecare clipă în care vi se primește darul
Anul nou 2016 să vă aducă cât bine puteți voi suporta și
Să puteți împărtăși acest bine cu cât mai mulți oameni
Cu cât mai multe vietăți
Vă asigur de prețuirea mea
La mulți ani…

plasmodium

trilingual post: english, italiano, română

on the scales of the sky
hang a mosquito heavier
than the soul of a child
Africa, viewed from up there
in the cupped hands clean of the gods
seems only a golden blot
a streak of grape must
we
those allegedly as being civilized world
we weigh the eternity of these children killed by disease
like a metaphor
plasmodium
In fact, passed all at the banality
and nobody
nobody thinks that
a drop of love could cure even the gods
their brilliant indifference
What you should do
when
I can not answer the gaze of glassy eyes
in the eyes of these children? …
order quickly a pizza
close all channels of news from Africa
to send a poem to the editorial staff
about the exaggerated price of diamonds to the stock exchange
and wait for the day of judgment
reconciled
behold, this is the day
on the throne Supreme
in front of which you were just brought
there is no God
but only one child ogbanje

(Ogbanje“The child who comes and goes”; in the African tradition
he is born and goes away as a spirit, and then return to the same mother)

2.Luminita.Zambia1_zpsmkit4ca8
nelle bilance del cielo
appende una zanzara più pesante
che l’anima di un bambino
Africa vista da lassù
nelle pulite mani a coppa degli dei
sembra solo una macchia d’oro
una striscia di mosto d’uva
noi
i presunti come mondo civile
pesiamo l’eternità di questi bambini uccisi dalle malattie
come fosse una metafora
plasmodio
Infatti, passando tutto alla banalità
e nessuno
nessuno pensa che
una goccia d’amore potrebbe curare anche gli dei
dalla loro brillante indifferenza
Che cosa si dovrebbe fare
quando
non è possibile rispondere allo sguardo degli occhi vitrei
negli occhi di questi bambini? …
ordinare in fretta una pizza
chiudere tutti i canali delle notizie dall’Africa
d’inviare una poesia alla redazione
sul prezzo esagerato dei diamanti in Borsa
e aspettare il giorno del giudizio
riconciliato
ecco, questo è il giorno
sul trono Supreme
davanti al quale sei stato appena portato
non esiste nessun Dio
ma soltanto un bambino ogbanje

(Ogbanje – “il bambino che va e viene“; nella tradizione africana
lui nasce e va via su come spirito, per tornare poi alla stessa madre)

13.Bia.Kenya2_zpszehslryp
în cântarul cerului
atârnă mai greu un ţânţar decât
sufletul unui copil
Africa privită de acolo de sus
din căuşul palmelor curate ale zeilor
pare doar o pată aurie
o dâră de must
noi
cei din lumea pretins civilizată
cântărim veşnicia acestor copii răpuşi de boală
ca pe o metaforă
plasmodium
trecem totul la
faptul divers
şi nimeni
nimeni nu crede că
un strop de iubire ar putea vindeca până şi pe zei
de strălucita lor indiferenţă
ce ar fi de făcut
când
nu mai poţi răspunde privirii sticloase
din ochii acestor copii?…
să comanzi repede o pizza
să închizi canalul de ştiri despre Africa
să trimiţi la redacţie un poem
despre preţul exagerat la bursa diamantelor
şi să aştepţi ziua judecăţii
împăcat
iată ziua
pe tronul suprem
în faţa căruia eşti adus
nu stă niciun Dumnezeu
ci un copil ogbanje

(NOTĂ: ogbanje – „copilul care vine şi pleacă”; în tradiţia africană
el se naşte și pleacă sus ca spirit, apoi se întoarce la aceeaşi mamă)

the contrails of poetry – le scie di poesia – dâre de poem

trilingual post: english, italiano, română – photo by Eiko Ojala

the air conditioning is
your whispers
your eyes
are walls of the room
the remaining
just imaginings

Eiko Ojala 1

l’aria condizionata è
i tuoi sussurri
i tuoi occhi
sono i muri della stanza
il resto
soltanto fantasticherie

Eiko Ojala

aer coniționat
șoaptele tale
ochii tăi
sunt pereții odăii
restul
doar închipuiri

clip

triligual post: english, italiano, română

I would have pleasant this day
the life
if it were as a cigarette without filter
to be able to light it
at each end of

c1

mi sarebbe piaciuto questa giornata
la vita
se fosse come una sigaretta senza filtro
di poter accenderla
a ciascuna estremità

c5

mi-ar plăcea ziua aceasta
viața
să fie ca o țigară fără filtru
să o pot aprinde
la oricare dintre capete